Projekt Podporujeme šikovnost - mentoring v polytechnické výchově pro pedagogy Prahy 16 startuje!

Projekt Podporujeme šikovnost pořádá MAP III. Praha 16 ve spolupráci se ZŠ Lipence a lektorem dalšího vzdělávání pedagogů Romanem Andresem ve školním roce 2022-2023. Projekt je zaměřený na rozvoj polytechnické výchovy v pojetí, které klade důraz na „šikovnost rukou i myšlení“. Šikovnost v tomto smyslu je  nezbytná nejen pro řemeslné činnosti, ale je univerzálně potřebná pro všechny oblasti vzdělávání a praktický život. V tomto pojetí slouží polytechnická výchova m.j. jako prostředek k tréninku schopnosti spolupráce, plánování, cílevědomosti, řešení problémů, vytrvalosti, organizace práce, sebeprezentace, jako prostředek k aplikaci matematiky, fyziky, dějepisu a řady jiných vzdělávacích oblastí.

V rámci projektu proběhne

 • 8 setkání formou praktického workshopu;
 • individuální mentoring učitelů polytechnické výchovy;
 • vytvoření katalogu dobré praxe;
 • inovace zavedení polytechnické výchovy ve školním vzdělávacím programu.

Cílem projektu je  

 • umožnit setkávání a sdílení zkušeností učitelů v rámci MAP II Praha 16;
 •  motivace učitelů, zlepšení jejich schopností potřebných pro rozvoj šikovnosti žáků;
 • praktický zácvik, metodická průprava učitelů a formulace příkladů dobré praxe;
 • inovace v praktické výuce i ŠVP zapojených škol.

Co získá škola

 • zvýšení kvality polytechnické výchovy s předpokladem pozitivního dopadu na další vzdělávací oblasti
 • metodickou průpravu a neformální zvýšení kvalifikace učitelů;
 • katalog dobré praxe;
 • možnost aktualizovat zavedení PV v ŠVP.

Co získá učitel

 • 8x4 hodiny praktické polytechnické výchovy v dílně a na zahradě formou workshopu, vč. individuální řemeslné i didaktické průpravy
 • 8x2 hodiny individuálního mentoringu na účastníka, které lze vyčerpat prezenčně (v návaznosti na pracovní setkání) či distančně

Workshopy

Praktické workshopy proběhnou v učebně polytechnické výchovy a na školní zahradě ZŠ Lipence. Každé setkání o délce 4 hodin bude věnované jedné tématické oblasti. Učitelé projdou zácvikem v praktických činnostech i metodice a budou sdílet svoje zkušenosti. Bude se hodně vyrábět, ale i přemýšlet a diskutovat.

Harmonogram a stručná anotace workshopů

10/2022: Smysl a základní principy polytechnické výchovy. Zdroje surovin, materiálu, inspirace a vybavení pro školní praxi.  

11/2022: Suroviny, materiály a  jejich životní cyklus. Základy opracování materiálu v dílně, práce s nástroji.

12/2022: Stavebnice pro rozvoj šikovnosti rukou i myšlení. Systém Šikulaťka.

1/2023: Vyrábění ze dřeva, kovu a plastu. Spojování dílů, ohýbání, tváření, povrchová úprava.

2/2023: Ovčí vlna, včelí vosk, práce s provazem.

3/2023: Práce s hlínou, sádrou a kamenem. Zedničení.

4/2023: Vyrábění, zahradničení a vaření na zahradě.

5/2023: Polytechnická výchova v projektech napříč předměty

Mentoring bude navazovat na obsah workshopů. Účastníci budou mít prostor na vlastní profilaci, individuální konzultace a zpětnou vazbu mentora. Dojde k ověření nabytých dovedností při výuce dětí.

Katalog dobré praxe - Výstupem bude elektronická podoba katalogu návodů na činnosti s dětmi. Za výběr a editování příspěvků bude zodpovídat mentor. Účastníci workshopů budou mít možnost do katalogu přispět. Inovace polytechnické výchovy ve školním vzdělávacím program. Vzorová implementace polytechnické výchovy proběhne v ŠVP ZŠ Lipence. Problematika bude diskutována na workshopech i v rámci individuálního mentoringu.

Pedagogové by se v ideálním případě měli účastnit všech workshopů. Cílem je vytvořit spolupracující skupinu pedagogů se stejným zaměřením, která by měla vést ke vzájemné inspiraci s sdílení. Registrace na jednotlivé workshopy je otevřena do 7.10.2022.